Inici -> L'Ajuntament -> Organització municipal

Comissions informatives

Organització municipal

Sota la denominació de comissions informatives es constituiran uns òrgans que tindran per objecte l'estudi, informe o consulta de tots els assumptes que hagin d'ésser sotmesos a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors que exerceixin delegacions.

Tots els grups municipals tindran dret a formar part d'aquestes comissions, que hauran d'estar integrades pels membres que designin els diferents grups, d'acord amb els criteris que estableix l'article 20.1.c de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local. Les comissions estaran formades per un nombre imparell de membres, d'entre ells l'alcalde/essa com a president nat. L'alcalde/essa podrà delegar la seva representativitat en un president efectiu, el qual serà designat a proposta de la comissió corresponent, i serà elegit d'entre els membres que la integrin. Actuarà com a secretari el de l'Ajuntament o el funcionari en qui delegui.

L'adscripció a cada Comissió dels/les regidors/es que corresponguin a cada grup municipal i les variacions durant el període de mandat, seran decidides per majoria dels integrants del mateix grup, ja sia manifestant-ho en sessió plenària, o bé mitjançant un escrit tramès a l'Alcaldia i del qual s'haurà de donar compte al Ple.

Les sessions de les comissions informatives podran celebrar-se a la casa consistorial o en un altre edifici municipal on radiquin les unitats administratives dels serveis que tracta la Comissió Informativa corresponent.Comissions informatives

Calendari

Acords de Ple i Resolucions

1 d'agost de 2023

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat