Inici -> L'Ajuntament -> Organització municipal

La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és integrada per l'alcalde/essa i un nombre de regidors/res no superior al terç del nombre legals d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde/essa, el qual n'ha de donar compte al Ple.

Correspon a la Junta de Govern Local:

  • L'assistència a l'alcalde/essa en l'exercici de les seves atribucions.
  • Les atribucions que l'alcalde/essa li delegui.
  • Les atribucions que el Ple li delegui, mitjançant acord adoptat per majoria absoluta.

La Junta de Govern Local, per a l'exercici de les seves competències resolutòries, -ja siguin delegades o bé d'atribució legal directa-, celebrarà sessió ordinària segons la periodicitat i l'horari que fixarà l'Alcaldia mitjançant Decret, i extraordinària quan ho decideixi l'Alcaldia mateixa. El secretari actuarà de fedatari dels acords de la Junta de Govern Local.

La convocatòria haurà d'expressar la relació d'assumptes que caldrà debatre, i els expedients corresponents. Quan necessitin l'informe jurídic de la Secretaria General, hauran de ser lliurats per a l'informe esmentat, amb una antelació mínima de vuit dies, llevat dels supòsits d'urgència qualificada.

Actualment, formen part de la Junta de Govern Local:

Sr. Álvaro Ferrer Vecilla
1r tinent d'alcaldia i regidor de Comunicació i Imatge i Promoció de Ciutat; Cooperació i Drets Humans; Esports

Sra. Andrea Canelo Malito
2a tinent d'alcaldia i regidora de Serveis i Via Pública; Processos Participatius

Sr. Francesc Arolas Pou
3r tinent d'alcalde i regidor d'Educació; Infància i Adolescència; Govern Obert i Transparència

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
4t tinent d'alcaldia i regidor d'Hisenda; Contractació i Patrimoni; Recursos Humans i Organització; Sistemes Tecnològics i Societat del Coneixement

Sra. Gemma Giménez i Torres
5a tinent d'alcaldia i regidora de Promoció Econòmica, Urbanisme i Planejament

Sr. Albert Camps i Giró
6è tinent d'alcaldia i regidor de Medi Ambient i Espais Verds; Obres i Projectes

Sr. Rudy Benza Alegría
7è tinent d'alcaldia i regidor de Civisme, Convivència i Relacions amb la Comunitat; Nova Ciutadania; Seguretat Ciutadana

Sra. Maria Villegas Rueda
8a tinent d'alcaldia i regidora de Cultura i Roca Umbert

Les sessions de la Junta de Govern local es fan, amb caràcter ordinari, setmanalment cada dimarts a la tarda.


Consulta les
CONVOCATÒRIES i ACTES.


Consulta el
CALENDARI.

Documents relacionats

12 de maig de 2022

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat