Inici -> L'Ajuntament -> Organització municipal

La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és integrada per l'alcalde/essa i un nombre de regidors/res no superior al terç del nombre legals d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde/essa, el qual n'ha de donar compte al Ple.

Correspon a la Junta de Govern Local:

  • L'assistència a l'alcalde/essa en l'exercici de les seves atribucions.
  • Les atribucions que l'alcalde/essa li delegui.
  • Les atribucions que el Ple li delegui, mitjançant acord adoptat per majoria absoluta.

La Junta de Govern Local, per a l'exercici de les seves competències resolutòries, -ja siguin delegades o bé d'atribució legal directa-, celebrarà sessió ordinària segons la periodicitat i l'horari que fixarà l'Alcaldia mitjançant Decret, i extraordinària quan ho decideixi l'Alcaldia mateixa. El secretari actuarà de fedatari dels acords de la Junta de Govern Local.

La convocatòria haurà d'expressar la relació d'assumptes que caldrà debatre, i els expedients corresponents. Quan necessitin l'informe jurídic de la Secretaria General, hauran de ser lliurats per a l'informe esmentat, amb una antelació mínima de vuit dies, llevat dels supòsits d'urgència qualificada.

Actualment, formen part de la Junta de Govern Local:

Sra. Alba Barnusell i Ortuño
1a tinent d'alcalde i regidora de Comunicació i Relacions Institucionals, Serveis Jurídics, Contractació, Programació i Processos Estratègics, Cooperació i solidaritat

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
2n tinent d'alcade i regidor d'Hisenda i Recursos Humans, Organització i Societat del Coneixement

Sra. Mònica Oliveres i Guixer
3a tinent d'alcalde i regidora d'Urbanisme i Habitatge

Sr. Albert Camps i Giró
4t tinent d'alcalde i regidor d'Obres i Projectes, Medi Ambient, Activitats i Espais Verds

Sra. María del Mar Sánchez Martínez
5a tinent d'alcalde i regidora de Salut Pública i Consum i Serveis Socials i Gent Gran i Igualtat de Gènere

Sra. Mireia López i Ontiveros
Regidora de Cultura

Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
7è tinent d'alcalde i regidor de Serveis, Mobilitat i Via Pública

Sra. Andrea Canelo Matito
8a tinent d'alcalde i regidora de Promoció Econòmica

Les sessions de la Junta de Govern local es fan, amb caràcter ordinari, setmanalment cada dimarts a la tarda.


Consulta les
CONVOCATÒRIES i ACTES.


Consulta el
CALENDARI.

Documents relacionats

14 de gener de 2019

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat