Inici -> L'Ajuntament -> Organització municipal

Els tinents d'alcalde

L'alcalde/essa designa i revoca lliurement els tinents d'alcalde d'entre els membres de la Junta de Govern Local.

Els tinents d'alcalde substitueixen l'alcalde, per ordre de nomenament en els casos de vacant, d'absència o de malaltia.

El nombre de tinents d'alcalde no podrà excedir del nombre de membres de la Junta de Govern Local.

Els nomenaments i els cessaments es faran mitjançant resolució de l'alcalde/essa, de què es donarà compte al Ple, es notificarà als designats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat.

La condició de tinent d'alcalde es perd, també, per renúncia expressa manifestada per escrit i per pèrdua de la condició de membre de la Junta de Govern Local. L'alcalde/essa pot efectuar delegacions a favor de la Junta de Govern Local. En tal cas, els acords adoptats per aquesta Comissió tindran el mateix valor que les resolucions dictades per l'alcalde/essa.

Actualment, els tinents d'alcalde són:

Sra. Alba Barnusell i Ortuño
1a tinent d'alcalde

Sr. Álvaro Ferrer Vecilla
2n tinent d'alcade

Sra. Andrea Canelo Malito
3a tinent d'alcalde

Sr. Francesc Arolas Pou
4t tinent d'alcalde

Sr. Jordi Terrades Santacreu
5è tinent d'alcalde

Sra. Gemma Giménez i Torres
6a tinent d'alcalde

Sr. Albert Camps i Giró
7è tinent d'alcalde

Sr. Rudy Benza Alegría
8è tinent d'alcalde

Documents relacionats

3 de desembre de 2021

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat