Inici -> L'Ajuntament -> Organització municipal

Les tinences d'Alcaldia

L'alcalde/essa designa i revoca lliurement els tinents d'alcaldia d'entre els membres de la Junta de Govern Local.

Els tinents d'alcaldia substitueixen l'alcalde/essa, per ordre de nomenament en els casos de vacant, d'absència o de malaltia.

El nombre de tinents d'alcaldia no podrà excedir del nombre de membres de la Junta de Govern Local.

Els nomenaments i els cessaments es faran mitjançant resolució de l'alcalde/essa, de què es donarà compte al Ple, es notificarà als designats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat.

La condició de tinent d'alcaldia es perd, també, per renúncia expressa manifestada per escrit i per pèrdua de la condició de membre de la Junta de Govern Local. L'alcalde/essa pot efectuar delegacions a favor de la Junta de Govern Local. En tal cas, els acords adoptats per aquesta Comissió tindran el mateix valor que les resolucions dictades per l'alcalde/essa.

Composició

Resolucions

28 de setembre de 2023

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat