Inici -> L'Ajuntament -> Organització municipal

Els tinents d'alcalde

L'alcalde/essa designa i revoca lliurement els tinents d'alcalde d'entre els membres de la Junta de Govern Local.

Els tinents d'alcalde substitueixen l'alcalde, per ordre de nomenament en els casos de vacant, d'absència o de malaltia.

El nombre de tinents d'alcalde no podrà excedir del nombre de membres de la Junta de Govern Local.

Els nomenaments i els cessaments es faran mitjançant resolució de l'alcalde/essa, de què es donarà compte al Ple, es notificarà als designats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat.

La condició de tinent d'alcalde es perd, també, per renúncia expressa manifestada per escrit i per pèrdua de la condició de membre de la Junta de Govern Local. L'alcalde/essa pot efectuar delegacions a favor de la Junta de Govern Local. En tal cas, els acords adoptats per aquesta Comissió tindran el mateix valor que les resolucions dictades per l'alcalde/essa.

Actualment, els tinents d'alcalde són:

Sra. Alba Barnusell i Ortuño
1a tinent d'alcalde

Sr. Álvaro Ferrer Vecilla
2n tinent d'alcade

Sra. Andrea Canelo Malito
3a tinent d'alcalde

Sr. Francesc Arolas Pou
4t tinent d'alcalde

Sra. Mònica Oliveres i Guixer
5a tinent d'alcalde

Sr. Jordi Terrades Santacreu
6è tinent d'alcalde

Sra. Gemma Giménez i Torres
7a tinent d'alcalde

Sr. Albert Camps i Giró
8è tinent d'alcalde

Documents relacionats

18 de juny de 2019

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat