Inici

Explicació del procediment sancionador en matèria de trànsit

1.Notificació de la denuncia

La notificació de la denúncia es pot notificar de dues maneres. El procediment per realitzar el pagament de la multa dependrà del moment de notificació:

a) Denúncia notificada en mà per l'agent en el mateix moment de la infracció: Si no s'ha fet efectiva la multa a l'agent denunciant en el moment de cometre's la infracció, es pot fer efectiva amb reducció del 50%, en els supòsits previstos legalment, en el termini de vint dies naturals a partir de la data de la infracció.

El procediment per fer efectiva la multa és el següent:

 • Si la butlleta de denúncia té codi de barres:
  Es pot efectuar el pagament en qualsevol entitat col·laboradora amb aquest document.
 • Si la butlleta de denúncia no té codi de barres (zona d'estacionament regulat):
  1. Descarregar el document de pagament a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Granollers. Potser que aquest document no estigui disponible els primers dies després de la infracció, degut al sistema de gravació informàtic.
  2. Efectuar el pagament als llocs i mitjans indicats en el document descarregat.

b) Denúncia notificada posteriorment a la data de la infracció al domicili del titular del vehicle.
La notificació s'acompanyarà del document per pagar la multa amb reducció del 50%, en els casos previstos legalment, disposant d'un termini de pagament de vint dies naturals a partir de la data en que hagi rebut la notificació en el domicili.
A la mateixa carta de pagament s'especifiquen els llocs i mitjans de pagament.

En els casos que és obligada la identificació del conductor del vehicle no s'enviarà document per pagar, ja que la multa no es pot pagar si no es fa primer la identificació del conductor.

2. Tramitació del procediment de l'expedient sancionador:

Procediment ordinari: Es en cas de no efectuar el pagament amb el descompte del 50% i haver presentat al·legacions a la denúncia en el termini de 20 dies naturals des de la notificació de denúncia.
Es rebrà la proposta de resolució i resolució sancionadora finalitzant la via administrativa.
Si aquesta resolució és desestimatòria es podrà presentar recurs potestatiu de reposició o directament recurs davant els Jutjats del Contenciós Administratiu.

En el cas de les infraccions previstes a l'article 77.h), j), n), ñ), o), p), q) i r) del RDL 6/2015. sols es pot tramitar per aquest procediment, tal i com preveu l'article 93.2 de la mateixa norma.

Procediment abreujat: En cas d'efectuar el pagament de l'import indicat a la denúncia, amb el descompte del 50%, en el termini de 20 dies naturals a comptar des del dia següent d'aquesta notificació.

Aquest procediment implica:

 • la renúncia a formular al·legacions (en cas que es formulin es tindran per no presentades),
 • la finalització del procediment sense necessitat de dictar resolució expressa,
 • l'esgotament de la via administrativa (només es podrà recórrer davant de la jurisdicció contenciosa administrativa)
 • la fermesa de la sanció des del moment del pagament.

En cas de que no formuleu al·legacions ni aboneu l'import de la denúncia amb el descompte del 50%, aquesta denúncia tindrà efecte d'acte resolutori del procediment sancionador, excepte en el cas de les infraccions greus i molt greus no notificades en l'acte, amb detracció de punts, en què es dictarà resolució sancionadora expressa. Contra aquest acte es podrà interposar recurs de reposició, en el termini d'un mes. La sanció podrà executar-se transcorreguts 30 dies naturals posteriors a la notificació de la sanció.

3. Identificació conductor

Si es tracta d'una infracció de moviment s'ha de fer la identificació del conductor en el termini de vint dies naturals des de la data de notificació de la denúncia.

 • En cas que el vehicle denunciat tingués de titularitat a una persona jurídica i la denúncia no hagués estat notificada en el moment de la infracció per l'agent i poder requerir la identificació, es requerirà la comunicació del número del permís o llicència de conducció i el nom i cognoms del conductor.
 • En el supòsit de persona conductora que no figura inscrita en el Registre de Conductors i Infractors (estrangers) s'haurà d'aportar, a més, còpia de l'autorització administrativa que l'habiliti per conduir a Espanya.
 • En el supòsit que el titular fos una empresa de lloguer de vehicles sense conductor, la còpia de l'autorització administrativa podrà substituir-se per la còpia del contracte d'arrendament.

Una vegada identificada la persona que conduïa, se li notificarà la denúncia conjuntament amb el document de pagament amb la reducció del 50 per cent, en els casos previstos legalment.

En cas d'efectuar el pagament amb reducció el procediment finalitzarà (art. 94 LSV) i no s'atendrà la identificació de conductor realitzada amb posterioritat a la liquidació de l'expedient.

L'incompliment del deure d'identificar de forma veraç la persona conductora, amb les formalitats indicades, està tipificat com a infracció molt greu, que serà sancionada amb multa de fins al triple de la que s'indica a l'anvers per a la infracció originària (article 77 j) de la LSV).

4. Pagament amb reducció:

Tal i com s'indica al primer punt Notificació de la denúncia d'aquest document informatiu, les multes es poden pagar amb una reducció del 50%, en els casos previstos legalment.

Infraccions que no preveuen la reducció del 50% són les establertes a l'article 77.h), n), ñ), o), p), i r) RDL 6/2015, de 30 d'octubre.

El pagament amb reducció implica:

 • La renúncia a formular al·legacions. Cas que es formulin es tindran per no presentades.
 • La terminació del procediment, sense la necessitat de dictar resolució expressa, el dia en que es realitza el pagament.
 • L'esgotament de la via administrativa, sent recurrible únicament davant la jurisdicció contenciosa-administrativa, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent a aquell en que s'ha efectuat el pagament.
 • La fermesa de la sanció en via administrativa, produint plens efectes des del dia següent a la realització del pagament, moment en que es comunicarà la detracció dels punts a la DGT, quan així escaigui.
 • La sanció no computarà com antecedent en el Registre de Conductors i infractors de la DGT, sempre que no es tracti d'infraccions greus que no comportin la pèrdua de punts.

5. Resolució i notificació de la sanció:

Un cop transcorregut el termini per presentar al·legacions, en el supòsit de no formular-se al·legacions ni abonar l'import de la multa, aquesta té l'efecte d'acte resolutori deL procediment sancionador. La sanció podrà executar-se transcorreguts trenta dies naturals des de la notificació de la denúncia.

6. Recursos:

Contra la resolució sancionadora es pot interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició, davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes des de la seva notificació.
La seva interposició no suspendrà l'execució de l'acte impugnat.
Alternativament també es podrà formular recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos.

El recurs de reposició s'entendrà desestimat si no ha estat resolt en el termini d'un mes des de la data d'interposició. En aquest darrer cas el termini per a la presentació del recurs contenciós administratiu és de sis mesos des de la data en què s'ha d'entendre desestimat de forma presumpta.

7. Període executiu:

Quan el termini de pagament de la notificació de la sanció ha finalitzat, s'inicia el període executiu de cobrament.
En aquest període executiu l'import de la multa s'incrementa amb un recàrrec del 5% fins que es notifica la provisió de constrenyiment.

Un cop dictada la provisió de constrenyiment es notifica als infractors i s'exigirà el recàrrec de constrenyiment reduït del 10% del deute amb el següent termini de pagament:

 • Si la notificació de la provisió de constrenyiment es rep entre els dies 1 i 15 del mes, fins al 20 del mateix mes o l'hàbil immediat posterior.
 • Si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, fins al 5 del mes següent, o l'hàbil immediat posterior.
 • Si no es paga en el termini indicat, s'haurà de satisfer el deute principal més el recàrrec de constrenyiment ordinari del 20% al que s'hi sumaran les costes del procediment i els interessos de demora que es generin.

8. Normativa en matèria de trànsit: 

 • RDL 6/2015, de 30 d'octubre,
 • Reglament general de circulació (RGC),
 • Ordenança Municipal de Circulació (OMC)

9. Tipus de multes de circulació:

Les infraccions poden ser lleus, greus i molt greus, segons es detalla a la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, (en endavant, LSV).

10. Sancions (art. 80 LSVL):

D'acord l'article 80 de RDL 6/2015, de 30 d'octubre es preveu:

 1. Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de fins a 100 euros; les greus, amb multa de 200 euros, i les molt greus, amb multa de 500 euros. No obstant això, les infraccions consistents en no respectar els límits de velocitat se sancionaran en la quantia prevista en l'annex IV.
 2. Sense perjudici del que disposa anteriorment, en la imposició de sancions s'ha de tenir en compte que:
  a) Les infraccions previstes en l'article 77. c) i d) seran sancionades amb multa de 1.000 euros. En el supòsit de conducció amb taxes d'alcohol superiors a les que s'estableixin per reglament, aquesta sanció únicament s'imposarà a l'conductor que ja hagi estat sancionat en l'any immediatament anterior per excedir la taxa d'alcohol permesa, així com a què circuli amb una taxa que superi el doble de la permesa.
  b) La multa per la infracció prevista en l'article 77. j) serà el doble de la prevista per la infracció originària que la va motivar, si és infracció lleu, i el triple, si és infracció greu o molt greu.
  c) La infracció recollida en l'article 77. h) se sancionarà amb multa de 6.000 euros.
  d) Les infraccions recollides en l'article 77. n), o), o), p), q) ir) se sancionaran amb multa d'entre 3.000 i 20.000 euros.
 3. En el supòsit de la infracció recollida en l'article 77. q) es podrà imposar la sanció de suspensió de la corresponent autorització pel període de fins a un any. Durant el temps que duri la suspensió el seu titular no podrà obtenir una altra autorització per a les mateixes activitats.
  La realització d'activitats durant el temps de suspensió de l'autorització comportarà a més una nova suspensió per un període de sis mesos  si és la primera, i d'un any si es produís un segon o successius trencaments.

31 de març de 2021

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat