Inici -> L'Ajuntament -> Indicadors de transparència -> Indicadors Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA)

F. Indicadors Llei de Transparència 19/2013


L'Ajuntament de Granollers compleix l'indicador
L'Ajuntament de Granollers no compleix l'indicador

F.1.- Planificació i organització de l'Ajuntament

iconCheckOK65. Es publiquen Plans i Programes anuals i plurianuals en els que es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució

iconCheckOK66. Es publica un Organigrama actualitzat que permet identificar a responsables dels diferents òrgans

iconCheckOK67. Es publiquen els informes interns dels òrgans d'assessorament jurídic i de la intervenció, una vegada són definitius

F.2.- Contractes, convenis i subvencions

iconCheckKO68. Es publiquen tots els contractes formalitzats amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments de publicitat, el nombre de licitadors participants i el procediment i identitat dels adjudicataris

iconCheckKO69. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats

iconCheckKO70. Es publiquen periòdicament (mínim trimestral) els contractes menors formalitzats, com a mínim de forma agregada

iconCheckKO71. Es publiquen dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes de sector públic.

iconCheckKO72. Es publica la relació de Convenis subscrits, amb menció de les parts firmants, el seu objecte i les obligacions econòmiques convingudes

iconCheckOK73. Es publiquen les Subvencions i ajudes públiques concedides amb indicació del seu import, objectiu, finalitat i beneficiaris

F.3.- Alts càrrecs de l'Ajuntament i entitats participades

iconCheckKO74. Es publiquen les retribucions percibudes pels Alts càrrecs de l'Ajuntament i els màxims responsables de les entitats participades al mateix

iconCheckKO75. Es fan públiques les indemnitzacions percebudes en ocasió de l'abandonament dels càrrecs

iconCheckKO76. Es publica el Registre d'Interessos d'Activitats i Béns dels Alts càrrecs de l'Ajuntament

F.4.- Informació econòmica i pressupostària

iconCheckOK77. Es publica la relació d'immobles (oficines, locals, etc) tant propis com en règim de lloguer, ocupats i adscrits a l'Ajuntament

iconCheckOK78. Es publiquen els Pressupostos de l'ajuntament amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació sobre l'execució

iconCheckOK79. Es publiquen els Comptes anuals i Compte general de l'Ajuntament

iconCheckOK80. Es publiquen els informes d'auditoria de comptes i fiscalització per part dels òrgans de control extern (Tribunal de Cuentas) i de les entitats del sector públic municipal

21 de novembre de 2016

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat