Inici -> L'Ajuntament -> Indicadors de transparència -> Indicadors Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA)

E. Transparència en matèries d'urbanisme i obres públiques


L'Ajuntament de Granollers compleix l'indicador
L'Ajuntament de Granollers no compleix l'indicador

E.1.- Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics

50. Es publica el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU)

51. Es publiquen les polítiques i programes de l'Ajuntament relatius al mediambient, així com els informes de seguiment del mateix 

52. Es publiquen els estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i actuacions de risc

53. Es publiquen (i es mantenen publicades) les modificacions aprovades del PGOU

54. Es publica informació precisa dels Convenis urbanístics de l'Ajuntament

55. Es publica informació precisa dels Plans parcials sobre usos i destins del sòl

E.2.- Anuncis i licitacions d'obres públiques

56. Es publica informació precisa de la normativa vigent en matèria de gestió urbanística de l'Ajuntament

57. Es publiquen els projectes, plecs i criteris de licitació de les obres públiques més importants

58. Es publiquen les modificacions dels projectes d'obres més importants

E.3.- Información sobre concurrentes, ofertas y resoluciones

59. Es publica el llistat d'empreses que han concorregut a la licitació d'obres públiques

60. Es publica el nom de les empreses que han fet les obres d'urbanització més importants

E.4.- Obres públiques, urbanisme i infraestructures

61. S'aporta informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d'infraestructura que hi ha en curs (Objetictius d'una obra i responsable municipal; contractista; import; període d'execució)

62. Es difón periòdicament (mínim semestral) informació sobre les obres d'infraestructura fetes, i/o les aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.)

Es divulguen els següents indicadors:

63. Inversió en infraestructures per habitant (Despeses de l'exercici (executats) en inversió (capítol 6) en infraestructuras / Nº habitants)

64(a). Percentatge d'ingressos derivats de l'urbanisme / Pressupost total d'ingressos

20 de març de 2015

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat