Inici -> L'Ajuntament -> Indicadors de transparència -> Indicadors Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA)

C. Transparència economicofinancera


L'Ajuntament de Granollers compleix l'indicador
L'Ajuntament de Granollers no compleix l'indicador

C.1.- Informació comptable i pressupostària

35. Es publiquen les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple

36. Es publiquen els pressupostos d'organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals

37. Es publiquen els informes d'estabilitat pressupostària emesos per l'autoritat independent de responsabilitat fiscal

38. Autonomia fiscal (Drets reconeguts nets d'ingressos reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals)

39. Capacitat o necessitat de finançament en términos d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera)

C.2.- Transparència a ingressos, despeses i deutes municipals

Es difonen els següents indicadors, relacionats amb els ingressos i despeses de la Corporació:

40. Ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris/Nº habitants))

41. Despesa per habitant (Obligacions reconegudes netes / Nº habitants))

42. Inversió per habitant (Obligacions reconegudes netes (Cap. VI y VII) / Nº habitants))

43. Període mig de cobrament (Drets pendents de cobrament (Cap. I a III) x 365/Drets reconeguts nets

44. Es publiquen els informes trimestrals relatius a les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de pagament a proveïdors (art.16.7 Ordre ministerial HAP/2012/2015)

45. Es publica l'import del deute públic municipal consolidat i la seva evolució en comparació amb exercicis anteriors

20 de març de 2015

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat