Inici -> Què és la Seu electrónica

Què és la Seu electrónica

La Seu Electrònica és l'adreça electrònica de l'Ajuntament de Granollers (https://seuelectronica.granollers.cat) a través de les xarxes de telecomunicacions mitjançant la qual l'Ajuntament difon informació i presta serveis. La titularitat, gestió i administració de la seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Granollers en l'exercici de les seves competències. Per tant, la Seu Electrònica és un espai de relació amb el ciutadà.

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics per a l'exercici dels drets previstos a l'article 35 de la Llei 30/1992.

La Llei 11/2007 estableix que la seu electrònica és aquella adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat del qual, gestió i administració correspon a una Administració Pública, òrgan o entitat administrativa a l'exercici de les seves competències. Les seus electròniques disposaran de sistemes que permetin l'establiment de comunicacions segures sempre que siguin necessàries.

L'establiment d'una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis a què es pugui accedir a través de la mateixa. Haurà de garantir la identificació dels mitjans disponibles per a la formulació de suggeriments i queixes.

Cada Administració Pública determinarà les condicions i instruments de creació de les seus electròniques, amb subjecció als principis de publicitat oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat.

La publicació a les seus electròniques d'informacions, serveis i transaccions respectarà els principis d'accessibilitat i usabilitat d'acord amb les normes establertes sobre això, estàndards oberts i, en el seu cas, aquells altres que siguin d'ús generalitzat pels ciutadans.

L'establiment de les seus electròniques està contemplat a l'article 10 de la Llei 11/2007.

La seu electrònica entrarà en funcionament de manera progressiva, així que es vagi desplegant el Pla d'Administració Electrònica de l'Ajuntament de Granollers.

En el moment de posada en marxa, la seu electrònica compta amb el següent règim regulador, continguts i característiques tècniques de funcionament

1. Definició.- La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Granollers és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual correspon a l'Ajuntament de Granollers en l'exercici de les seves competències. A través d'ella els ciutadans i ciutadanes accedeixen a la informació i als serveis i tràmits electrònics de l'Administració de l'Ajuntament de Granollers.

2. Adreça electrònica. L'adreça web de la Seu electrònica és https://seuelectronica.granollers.cat. També accessible des del portal municipal www.granollers.cat

3. Titularitat i identificació. La titularitat de la Seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Granollers, i s'identificarà amb l'aplicació conjunta dels sistemes de signatura electrònica que asseguren la titularitat de l'Ajuntament de Granollers. La verificació d'aquests certificats estarà accessible de forma directa.

4. Gestió i Administració. La gestió i administració de la Seu Electrònica correspon al Servei de Planificació Estratègica i Programació, actualment situat dins l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania.

Els serveis de l'Ajuntament de Granollers i els organismes públics que en depenen són responsables, en l'àmbit de les seves competències, de la integritat, veracitat i actualització de la informació, dels tràmits i serveis que es troben en la Seu Electrònica.

5. Mitjans Tecnològics. El Servei de Sistemes d'Informació i Comunicació és el servei responsable de subministrar i gestionar els mitjans tecnològics corporatius que conformen la Seu Electrònica de l'Ajuntament.

6. Continguts. La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Granollers haurà de disposar, com a mínim, els continguts previstos a l'article 4 de l'Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica.

7. Drets i obligacions específics de les persones usuàries addicionals a l'article 6 de l'ordenança. Mitjançant l'accés i ús a la seu electrònica de l'Ajuntament la persona usuària manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves de totes les condicions i instruccions publicades en el moment de l'accés. En conseqüència, s'aconsella a l'usuari llegir atentament les condicions i instruccions publicades a l'apartat "Sobre la seu" abans d'utilitzar-lo.

L'accés és gratuït i no requereix de cap subscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per a la prestació d'un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de l'usuari i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.

La persona usuària es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix, abstenint-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordre públic. En especial, l'usuari haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l'honor i la pròpia imatge.

També haurà d'abstenir-se de tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. Així com, en tot cas, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al portal.

Com a conseqüència, l'Ajuntament de Granollers es reserva el dret a excloure a tota persona que incompleixi les condicions d'accés i ús a la Seu sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d'evitar les activitats i conductes descrites. Així mateix, es reserva el dret a treure qualsevol informació que no s'adeqüi a allò establert en aquestes Condicions d'ús.

8. Grau d'accessibilitat. La seu de l'Ajuntament de Granollers indica la informació sobre el grau d'accessibilitat del contingut, així com la data que es fa revisió del nivell d'accessibilitat.

9. Mitjans per la formulació de suggeriments i queixes.

Els mitjans disponibles per a la formulació de suggeriments i queixes en relació amb el contingut, gestió i serveis oferts en la Seu són:

a. La presentació presencial o per correu davant el Registre General de l'Ajuntament
b. La presentació telemática a través del servei de registre electrònic de la seu

10. Estàndards. Els ciutadans poden fer servir els següents estàndards:

a- Qualsevol format ofimàtic basat en estàndards oberts i, en concret, ISO 29500 OOXML i ISO 26300 ODF
b- Qualsevol format de publicació basat en estàndards oberts i, en concret, ISO 19005-1 PDF/A-1
c- Formats d'ús generalitzat: .doc, .docx, .ppt, .pptx, .gif, .tiff, .jpg, .jpeg, .dwg, .prn

10. Interrupcions de servei. El funcionament del Registre Electrònic de l'Ajuntament només pot ser interromput per causes tècniques i durant el temps imprescindible.
La interrupció planificada es farà amb avís exprés a la Seu electrònica i, si s'escau, via web municipal als usuaris potencials amb la màxima antelació possible, i indicació del sistema alternatiu de registre que pot ser utilitzat mentre duri la interrupció.
En cas d'interrupció del servei la presentació haurà de fer-se en un altre moment o utilitzant altres mitjans admesos legalment. En cap cas es podrà demanar responsabilitat per la interrupció del servei de registre telemàtic per causes alienes a l'Ajuntament.
En el cas de presentació de documents electrònics de qualsevol tipus que continguin virus informàtics, programes espies o en general qualsevol tipus de codi maliciós, es considera sense més tràmit que els mateixos no han estat presentats, i es suspèn immediatament qualsevol operació que requereixi el seu procés o utilització. En aquest cas, es remetrà a l'interessat un correu electrònic informatiu al respecte.

Per aclarir qualsevol dubte sobre la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Granollers li preguem es posi en contacte amb nosaltres a través de l'apartat incidències del sistema o trucant a l'Oficina d'Atenció al Ciutadá (OAC)

7 de febrer de 2014

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat