Inici -> Política de privacitat

Protecció de dades de caràcter personal

L'Ajuntament de Granollers, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos serveis municipals de l'Ajuntament, d'acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679).

L'Ajuntament de Granollers només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d'acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament General de Protecció de Dades.

Amb l'objectiu de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades, l'Ajuntament de Granollers ha elaborat un Registre d'Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats per l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Granollers aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d'entendre i, a la vegada, facilitant l'exercici de drets per mitjà de formularis.

Així mateix, l'ajuntament de Granollers ha designat un delegat de protecció de dades, d'acord amb el que disposa l'article 37.1.a. del Reglament general de protecció de dades (2016/679). L'adreça de contacte del Delegat de Protecció de Dades és dpd@granollers.cat

A continuació, s'ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades per l'Ajuntament de Granollers:

INFORMACIÓ AMPLIADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

1. Responsable del tractament

Identitat: Ajuntament de Granollers
NIF: P0809500B
Direcció postal: Plaça de la Porxada 6, 08401 Granollers (Barcelona)
Telèfon: 938 426 610
Correu electrònic: oac@granollers.cat

2. Delegat de Protecció de Dades:

dpd@granollers.cat

3. Període de conservació:

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l'ajuntament, i per a determinar les possibles responsabilitats derivades d'aquestes finalitats.

4. Base jurídica del tractament:

Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades, en base a les competències i funcions de l'ajuntament, són les següents:

4.1. Amb caràcter general:

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679
Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

4.2. Legislació específica
 • Transparència. Accés a la informació:
  Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Serveis socials:
  Reglament General de Protecció de Dades 2016/679
  Article 9. 2.h. El tractament és necessari par a finalitats de tipus social, o gestió dels sistemes i serveis d'assistència social.
 • Subvencions:
  Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
  Padró Municipal d'Habitants:
  Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local
 • Registre d'entrada i sortida de documents:
  Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
  Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


5. Finalitats del tractament

5.1. Amb caràcter general:

La finalitat del tractament de les vostres dades personals es refereix a la comunicació de l'ajuntament amb el ciutadà, en exercici de les seves diverses competències municipals i d'acord amb les bases jurídiques que legitimen el tractament de dades personals per l'ajuntament.


5.2. Finalitats específiques
 • Sol·licituds generals: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió del dret de les persones a comunicar-se amb l'ajuntament, inclòs el dret de petició.
 • Incidències, queixes, suggeriments i peticions: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió del dret de les persones a comunicar-se amb l'ajuntament, inclòs el dret de petició.
 • Transparència. Accés a la informació: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió de les peticions d'accés de les persones a la informació pública, com un dret subjectiu que tenen totes les persones d'accedir a la informació pública.
 • Llicències de activitats: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la tramitació de llicències d'activitats de competència municipal, a través de l'Oficina de llicències d'activitats, tant l'habilitació d'instal·lació i exercici al municipi d'activitats amb incidència ambiental o de tipus comercial-industrial (comunicació prèvia, llicències, permisos i autoritzacions ambientals).
 • Comunicacions: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de comunicacions dels ciutadans amb l'Ajuntament a l'efecte de contactar amb l'Ajuntament i que puguin ser atesos pels diversos serveis municipals.
 • Certificats:. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la tramitació i emissió de certificats sol·licitats per les persones interessades.
 • Padró Municipal d'Habitants: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió del registre administratiu on consten els veïns del municipi. També a l'acreditació i determinació del domicili i residència habitual dels veïns del municipi i a la vinculació d'una persona al municipi com a part integrant de la seva població.
  Així mateix, es refereix a la utilització de les dades del PMH, inclòs el telèfon, perquè l'ajuntament es pugui comunicar-se amb les persones empadronades en el municipi, respecte a les relacions jurídic-administratives derivades de competències municipals.
 • Subvencions: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de les sol·licituds de subvencions d'acord amb les bases d'una convocatòria pública.
 • Denuncies: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, gestió i tramitació de denúncies en l'àmbit de les competències municipals.
 • Tributs municipals: La finalitat del tractament de dades personals es refereix, amb caràcter general, a la gestió de la relació de l'obligat tributari amb l'Ajuntament i a l'atenció i gestió dels drets dels obligats tributaris. Específicament, a la gestió, liquidació i recaptació els tributs municipals: Impost d'Activitats Econòmiques, Impost de Bens Immobles, Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Taxes municipals i contribucions especials.
 • Serveis socials/Benestar Social: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels servies socials d'atenció primària municipal.
 • Serveis d'Educació: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de les diferents activitats de prestació del servei públic d'educació que realitza l'Ajuntament en exercici de les seves competències i funcions educatives. Específicament, la gestió de les escoles bressol municipals Tortuga, El Teler i Giravoltes, la gestió de la prestació del servei públic d'estudis musicals. Informació i gestió de l'escolarització en els centres d'educació infantil, primària i secundària de la ciutat sostinguts amb fons públics, a través de l'Oficina d'Escolarització Municipal.
 • Serveis d'Esports: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels equipaments i activitats esportives municipals adreçades a la ciutadania.
 • Serveis de Cultura: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a l'organització i gestió d'activitats culturals i d'oci del municipi.
 • Joventut: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la promoció i actuacions en polítiques adreçades als joves del municipi. També a la prestació d'una atenció global per als joves, des de diversos àmbits: laboral, formatiu, associatiu, cultural i lúdic.
 • Gent gran: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la promoció i actuacions en polítiques adreçades a la gent gran del municipi i a la gestió de les activitats adreçades a la gent gran. Específicament la gestió de l'Espai Actiu de Gent Gran.
 • Registre d'entrada i sortida de documents: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la garantia interna i externa dels documents que es presenten a l'Ajuntament i dels documents oficials que s'envien a altres òrgans o a particulars.
 • Registre d'unions estables de parelles: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió del registre de les unions estables de parella.
 • Registre censal d'animals domèstics: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, gestió i control dels codis identificadors d'animals domèstics del municipi.
 • Registre d'animals potencialment perillosos: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, gestió i control dels codis identificadors d'animals perillosos i idoneïtat dels propietaris amb el compliment dels requisits exigits.
 • Via pública: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la tramitació i gestió de la sol·licitud d'autoritzacions i permisos relacionats amb la afectació de la via pública.
 • Territori (Urbanisme i Habitatge): La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels procediments relatius al servei d'urbanisme i habitatge del territori.
 • Salut pública: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels serveis públics municipals en matèria de salut pública. Vigilància de la salubritat pública i el control sanitari.
 • Espais municipals: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i dels espais de les instal·lacions municipals per a les activitats esportives dels clubs del municipi.
 • Mobilitat (Transport): La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació administrativa d'aspectes relatius a la mobilitat del ciutadans.
 • Serveis funeraris (Cementiri): La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de la titularitat dels drets funeraris sobre nínxols i de les inhumacions i exhumacions produïdes al cementiri municipal.
 • Promoció econòmica: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de la promoció i dinamització de l'activitat comercial i de la prestació de serveis comercials al municipi i a la gestió del servei de promoció de creació d'empreses i emprenedoria. També a la gestió del servei d'ocupació per a persones en recerca de feina.
 • Medi ambient:. La finalitat del tractament de dades personals es refereix al desenvolupament d'activitats i projectes ambientals.
 • Participació ciutadana: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió d'actuacions perquè les persones i la societat civil pugin participar de la presa de decisions públiques.
 • Registre d'entitats: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió del Registre d'entitats del municipi i tramitació de les notificacions a l'Ajuntament sobre Entitats i Associacions.
 • Selecció personal: Tramitació i gestió dels processos de selecció de personal i provisió de llocs.
 • Gestió econòmica i pressupostària: Gestió dels expedients de despeses i control pressupostari de l'Ajuntament.
 • Control d'accessos. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a garantir la seguretat d'instal·lacions, dependències i persones. També al registre i control de visites.
 • Seguretat ciutadana (Policia Local): La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de les actuacions relatives a l'exercici de les funcions de la Policia Local.
 • Turisme: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la promoció turística del municipi.
 • Atenció dels drets dels interessats: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió de les sol·licituds de drets de protecció de dades, reconeguts a les persones interessades.
 • Contractació del sector públic: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre I gestió administrativa dels contractes administratius dels expedients de contractació de l'ajuntament


6. Quins són els seus drets?


Les persones titulars de les dades tractades per l'Ajuntament de Granollers tenen reconegut el dret en tot moment a exercir el dret d'accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides, i a la portabilitat de les dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L'Ajuntament de Granollers deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per exercir aquests drets podrà posar-se en contacte amb l'Ajuntament de Granollers presentant el formulari corresponent al correu electrònic oac@granollers.cat o al correu postal a l'Ajuntament a la Plaça de la Porxada, 6 08401 Granollers (Barcelona) .

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l'exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apd.cat.

7. Destinataris de les dades.

Altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui.

8. Procedència de les dades personals:

Les dades personals objecte de tractament per l'ajuntament de Granollers en compliment d'una missió realitzada en interès públic, en exercici de poders públics o en compliment d'una obligació legal procedeixen directament de les persones interessades o dels seus representants, o d'altres administracions públiques d'acord amb les previsions legals.

9. Categories de dades objecte de tractament.

Dades identificadores, dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, dades acadèmiques i professionals o relatives al lloc de treball, i categories especials de dades, i altres dades que es puguin aportar pel ciutadà, depenent del tràmit administratiu o actuació municipal.

Accés al servei: Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Enllaços

Documents relacionats

24 de gener de 2022

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat