Inici -> Avís legal

Avís Legal

Drets dels ciutadans en la seva relació amb l'Administració:

 • Ser informats, orientats i tractats respectuosament.
 • Conèixer la identitat dels responsables dels tràmits.
 • Accedir als registres i arxius administratius, sempre que no es lesionin drets tercers o existeixin raons d'interès públic que ho impedeixin.
 • Obtenir còpia segellada dels documents originals que presenti i a la seva devolució, sempre que no hagin de figurar en l'expedient.
 • Conèixer l'estat de tramitació dels expedients en què es tingui condició d'interessat i obtenir còpies dels seus documents.
 • Formular al·legacions i aportar documents en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència.
 • No presentar documents que no s'exigeixin en les normes o ja estiguin en poder de l'Administració que gestiona l'assumpte.
 • Triar el lloc i el mitjà preferent per al lliurament de notificacions.
 • Obtenir una resposta expressa per part de l'Administració.
 • Exigir responsabilitats a l'Administració i personal al seu servei quan així correspongui legalment. Consultar el Registre General de Protecció de dades, sobre el tractament i finalitat de les seves dades i la identitat del responsable del fitxer.
 • Rectificar, cancel·lar i oposar-se a l'ús de les seves dades, en les condicions previstes en la llei.
 • Qualssevol altres que els reconeguin la Constitució i les lleis.

Adaptació Art 35 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener i articles 14, 15 i 16 de la Llei LO 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.

Si vostè considera que alguns d'aquests drets no és respectat, pot efectuar la seva reclamació a través del sistema de Suggeriments i Reclamacions que l'Ajuntament posa a la seva disposició en tots els centres i oficines d'informació municipals i pàgina web.

4 d'octubre de 2013

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat