Inici -> L'Ajuntament -> Competències i funcions de l'Ajuntament

Competències i funcions de l'Ajuntament

Són les recollides a la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per un municipi de 60.195 habitants.


PARTICULARITATS

Competències de la Generalitat de Catalunya

D'acord amb la jurisprudència del Tribunal constitucional, en les matèries competència de la Generalitat de Catalunya, la llista no és l'article 25 de la LRBRL sinó la competència concreta es troba en cada norma.

D'acord amb la nota del TC 19/2016, la sentència explica que l'Estat:

"sólo podrá atribuir competencias locales específicas, o prohibir que éstas se desarrollen en el nivel local, cuando tenga la competencia en la materia o sector de que se trate". "En materias de competencia autonómica, sólo las Comunidades Autónomas pueden atribuir competencias locales o prohibir que el nivel local las desarrolle; sujetándose en todo caso a las exigencias derivadas de la Constitución".

En conseqüència, i a mesura que impedeixin a les Comunitats Autònomes descentralitzar serveis de la seva competència, ambdues disposicions

"han superado el ámbito que la Constitución asigna a una regulación básica sobre atribuciones locales (art. 149.1.18 CE) y, con ello, han invadido las competencias autonómicas de asistencia social y sanidad"

recollides a l'Estatut d'Autonomia.


Competències en matèria sancionadora

En matèria de sancions, la competència de l'Ajuntament en matèria sancionadora s'exerceix per delegació de la Generalitat de Catalunya en els termes de la LLEI 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Acord de Ple (.pdf)


Competències en matèria de transport públic

En matèria de transport públic, la inclusió de la competència obligatòria de transport urbà municipal, s'exerceix conjuntament en la línia interurbana amb els municipis veïns.

Conveni d'autobusos (.pdf)


Competències en matèria de residus

En matèria de residus, la recollida selectiva està delegada en el Consorci de Residus del Vallès Oriental.

Acord de 10.3.1991 (.pdf)

5 de novembre de 2021

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat