Inici -> Informació pública -> Urbanisme -> Planejament en tràmit

Planejament en tràmit


MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE GRANOLLERS EN L'ÀMBIT DELIMITAT PELS CARRERS GIRONA, MINETES I AGUSTINA D'ARAGÓ

El Ple de la corporació de data 27 de novembre de 2018 va APROVAR inicialment la Modificació puntual del POUM de Granollers, en l'àmbit delimitat pels carrers Girona, Minetes i Agustina d'Aragó, així com la SUSPENSIÓ de llicències d'acord amb els articles 73 i 74 del Text refós de la Llei d'urbanisme.


TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L'ARTICLE 213 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL POUM DE GRANOLLERS

El Ple de la corporació de data 27 de novembre de 2018 va aprovar el nou text refós de la modificació puntual de l'article 213 de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, en relació a les condicions d'ús en les claus 4A, d'edificació industrial, el qual incorpora les prescripcions fixades per la Direcció General de Comerç i la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial.


MODIFICACIÓ PUNTUAL DELS ARTICLES 108, 112, 114, 115, 119, 120, 122, 125, 126 i 133 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL POUM DE GRANOLLERS

El Ple de la corporació de data 27 de novembre de 2018 va aprovar amb caràcter provisional la modificació puntual dels articles 108, 112, 114, 115, 119, 120, 122, 125, 126 i 133 de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers.


MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM EN L'ÀMBIT DE NOVA CENTRALITAT A L'ENTORN DE LA PLAÇA JOSEP BARANGÉ

El Ple de la corporació de data 30 d'octubre de 2018 va aprovar la modificació puntual del POUM de Granollers en l'àmbit de nova centralitat a l'entorn de la plaça de Josep Barangé.


TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L'ARTICLE 213 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL POUM DE GRANOLLERS

El Ple de la corporació de data 31 de juliol de 2018 va aprovar el Text refós de la modificació puntual de l'article 213 de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, en relació a les condicions d'ús en les claus 4A, d'edificació industrial, el qual incorpora les prescripcions fixades en l'acord de la CTUB de 8 de maig de 2018.


PLA PARCIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL 112 DEL POUM DE GRANOLLERS

La Junta de Govern Local de data 21 de novembre de 2017 va aprovar inicialment el Pla Parcial del Sector 112, d'iniciativa privada.


PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA 122

La Junta de Govern Local de data 21 de novembre de 2017 va aprovar inicialment el Projecte d'urbanització del Pla de Millora Urbana 122, d'iniciativa privada.


PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI

La Junta de Govern Local de data 25 de juliol de 2017 va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla Especial de Protecció i Gestió del Patrimoni Natural de Granollers al Bosc de Can Català.


MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L'ARTICLE 213 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL POUM DE GRANOLLERS

El Ple de la corporació de data 25 de juliol de 2017 va aprovar inicialment la modificació puntual de l'article 213 de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers, en relació a les condicions d'ús en les claus 4A, d'edificació industrial.


MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM EN L'ANTIC SECTOR S 'CAN GORDI. CAN CATALÀ' DE GRANOLLERS

El Ple de la corporació de data 25 de juliol de 2017 va aprovar inicialment la modificació puntual del POUM en l'antic sector S 'Can Gordi. Can Català' de Granollers. També va aprovar el text del Conveni Urbanístic inclòs a l'annex de la memòria de l'esmentada modificació puntual del POUM..

Accés al servei: Consulta el planejament derivat en tràmit al tauler d'edictes

11 de desembre de 2018

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat