Inici -> Oficina virtual -> Interoperabilitat

Interoperabilitat

El Catàleg de dades i documents interoperables és la relació actualitzada de dades i documents que estan en poder d'altres administracions públiques i que l'Ajuntament de Granollers pot obtenir per mitjans electrònics. Aquest procés fa efectiu el dret dels ciutadans i ciutadanes a no aportar-los en un procediment, amb l'única condició prèvia d'autoritzar la consulta.

La Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics reconeix el dret dels ciutadans, empreses i entitats ciutadanes a relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans electrònics i a no presentar dades o documents que estiguin en poder de les mateixes, alhora d'acreditar qualsevol requisit per gaudir d'un determinat servei.

D'altra banda, l'article 4 de l'Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica de l'Ajuntament de Granollers, indica que  no caldrà publicar el catàleg de documents que no cal aportar -catàleg de documents interoperables- a la seu electrònica.

L'Ajuntament de Granollers no pot demanar cap document que hagi estat incorporat a aquest Catàleg, sempre que s'autoritzi la seva obtenció en el formulari de sol·licitud.

Què ha de fer un ciutadà o ciutadana perquè les diferents administracions i entitats públiques puguin intercanviar les seves dades amb garantia de legalitat

Tota la documentació que l'Ajuntament de Granollers pugui obtenir en el moment de la sol·licitud, per mitjans telemàtics, informàtics o electrònics, no caldrà que sigui aportada per la persona sol·licitant, sempre que s'autoritzi la seva obtenció en el formulari de sol·licitud. Per ampliar i mantenir actualitzat el catèlg, l'Ajuntament fa els passos oportunts signant convenis i efectuant els tràmits oportuns.

Per a saber-ne més, consulteu els serveis d'interoperabilitat als que pot accedir l'Ajuntament de Granollers mitjançant el Consorci AOC

Documents relacionats

24 d'octubre de 2016

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat