Inicio | Mapa Web | Contacto
a / A    Castellano / Català

Carpeta Ciudadana

Institución de ePARTICIPA

Es mostra a continuació la llista de procediments per als quals es disposa de la possibilitat de notificació electrònica.

Si voleu donar el vostre consentiment per a que se us notifiqui electrònicament (persones físiques) per a qualsevol tràmit relacionat amb aquests procediments, podeu fer-ho aquí.

Informeu o reviseu aquí les dades de contacte que s'utilitzaran per avisar-vos de que teniu a disposició una notificació electrònica.

No es possible, actualment, rebre per mitjans electrònics les notificacions corresponents a denúncies i sancions de trànsit, liquidacions d'ingressos municipals o tràmits de recaptació en període executiu, entre d'altres.


Llista de procediments
Acceptacions de donatius
Actes Comissió Nomenclator
Actes d'arqueig de comptes
Actes de la Policia Local
Actes de la ponència tècnica municipal
Activitats i serveis de la xarxa de centres cívics
Adhesions a plataformes i manifestos
Adhesions a xarxes, associacions i manifestos
Adquisició directa de béns immobles
Adscripció temporal a lloc de treball
Agermanaments amb altres municipis
Ajut social per a menjador escolar
Ajuts d'urgència social
Alienacions de béns mobles
Alienació directa de béns immobles
Alta en Padrón de habitantes
Altes i Modificacions de dades fiscals
Al·legacions multes de circulació
Aportacions patrimonials
Aportació de Documentació
Aportació de Documentació Reutilizable
Aprovacions i anul·lacions de liquidacions tributàries
Aprovació de factures
Aprovació de les Bases de Convocatòria de Subvencions
Aprovació i publicació del projecte general del pressupost
Aptituds mèdiques
Arqueig diari de caixa
Arrelament social per l'obtenció del permís de residència
Assabentats d'obres
Assistències dels càrrecs electes
Associacions administratives de cooperació
Associació Catalana de Municipis i Comarques
Auditories
Autoliquidacions taxes
Autoritació alta o baixa notificació electrònica
Autoritzacions d'empadronament i representacions a tercers
Avaluacions de riscos i informes de prevenció
Avantprojecte del pressupost
Baixes de guals
Baixes i altes per incapacitat temporal
Baixes padró d'habitants
Baja Oficio
Baja caducidad extranjeros no comunitarios
Baja padron habitantes
Ban
Beca Maria Gaja
Bestretes de caixa fixa
Calendari anual de festes locals
Cambio Domicilio
Campanyes i programacions d'educació ambiental
Campanyes institucionals
Cartipàs municipal i constitució de l'Ajuntament
Centre de Cultura per la Pau
Centre per a l'Autonomia Personal Sírius
Certificat d'ajuts econòmics
Certificats activitats econòmiques
Certificats de deutes
Certificats diversos, bastanteig i compulses
Certificats i diligències
Certificats urbanístics
Cessions de drets d'explotació d'imatges
Cessió gratuïta de béns patrimonials
Cobraments diaris a la caixa de la corporació
Comissions tècniques interdepartamentals
Comissió Especial de Comptes
Comissió Informativa de l'Àrea d'Acció Comunitària i Benestar 2015-2019
Comissió Informativa de l'Àrea d'Educació i Cohesió
Comissió Informativa de l'Àrea de Creativitat, Promoció Econòmica i Participació
Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia 2015-2019
Comissió Informativa de l'Àrea de Projectes Estratègics i Comunicació 2015-2019
Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis Generals
Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis a la Persona 2015-2019
Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat 2015-2019
Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat
Comissió de Festa Major
Comissió de la fira de l'Ascensió
Comissió per a la prevenció de l'assetjament
Comitès de direcció
Compatibilitat d'activitats privades
Compatibilitats del personal al servei de l'Administració pública
Compensació de deutes i crèdits
Compensació de deutes i crèdits
Complements de productivitat
Compte general del pressupost
Comptes generals de recaptació
Comunicacions activitats sense classificació
Comunicacions de canvi de titularitat d'activitats
Comunicacions prèvies ambientals municipals
Comunicacions prèvies d'establiments fixos d'espectacles públics i activitats recreatives
Comunicacions prèvies d'establiments no permanents desmuntables
Comunicacions prèvies d'obertura
Comunicacions prèvies de modificació no substancial d'una activitat amb efectes persones o el medi ambient
Comunicat de sinistres a les asseguradores
Comunicats d'obres
Comunicats de vacances dels empleats públics
Concessions d'ajuts socials als treballadors
Concessions d'honors i distincions
Concessions de beques escolars i esportives
Concessions de beques esportives
Concessions de títols funeraris
Concessions i canvis de titularitat de parades als mercats municipals
Concessions o llicències d'ús privatiu d'un domini públic
Concessió de bonificació al transport públic
Concurs del disseny del Mes a Mes
Concursos i certàmens
Concursos literaris
Confirmacion extranjeros
Consell Assessor de Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau
Consell Cooperació i Solidaritat
Consell Municipal de Joventut
Consell Municipal de l'Esport
Consell de Ciutat
Consell de Formació Professional i l'Ocupació de Granollers
Consell de cultura de Granollers
Consell de la Salut
Consell del Poble de Palou
Consell del medi ambient
Consell dels infants de Granollers
Consell econòmic i social
Consell escolar municipal
Consentiments de notificació electrònica
Consorci LOCALRET
Consorci administratiu centre d'educació especial Montserrat Montero
Consorci de gestió de residus del Vallès Oriental
Consorci per a la gestió de la TDT de la demarcació de Granollers
Consorci per la defensa de la conca del Besòs
Consulta prèvia normativa
Consultes populars
Consultes preliminars de mercat
Consultes, queixes o reclamacions sobre consum resoltes a l'OMIC
Contenciosos administratius
Contractació temporal d'empleats públics
Contracte d'obres
Contracte de gestió de serveis públics
Contracte de serveis
Contracte de subministraments
Contracte de subministraments
Contracte menor
Contractes de concessió de serveis
Contractes de lloguer de béns immobles
Contractes i acords per situacions d'emergència
Contribucions especials
Contribució territorial urbana. Padrons
Control de les incidències dels empleats públics
Controls de plagues urbanes
Controls horaris dels empleats públics
Controls sanitaris o de consum
Convenis amb entitats i associacions
Convenis col·lectius
Convenis de col·laboració
Convenis de col·laboració urbanística
Convenis de patrocini empresarial
Convenis de pràctiques i de cooperació educativa
Convenis urbanístics
Convocatòries de selecció d'empleats públics
Correspondència oficial
Creació Registre de Parelles Estables
Currículums
Declaracions al Tresor d'operacions comptables
Declaracions de ruïna
Declaracions de ruïna. Denúncies urbanístiques
Declaracions responsables d'activitats
Declaració de béns no utilitzables
Declaració de parcel·les sobreres
Deducció per nòmina
Delegacions de funcions a tècnics
Delegació a ens supramunicipal
Denúncia de salut pública o consum
Denúncies d'activitats molestes
Denúncies del personal per assetjament laboral
Denúncies urbanístiques
Derivacions de deutes tributaris
Despeses de comunitats de propietaris
Devolucions d'avals, dipòsits i fiances
Devolucions d'ingressos
Documents constitutius de consells de participació o d'organismes autònoms
Elaboració, gestió de la convocatòria i concessió de subvencions
Eleccions
Eliminacions de documents
Embargaments de crèdits i devolucions d'hisenda
Embargaments de patrimoni
Embargaments de sous i comptes
Emissions de certificats de formació
Encàrrecs de gestió
Enquestes i qüestionaris
Entitats urbanístiques col·laboradores Juntes de Conservació
Entrada de vehicles. Padrons
Escoles bressols municipals
Establiment de zones d'estacionament
Estudis
Estudis de detall
Exempcions i bonificacions d'impostos i taxes
Expedient Modificació Crèdit
Expedient Proposta Modificació Crèdit
Expedient Registre de Parelles Estables
Expedients Consell Assessor Can Jonch
Expedients Consell Cooperació i Solidaritat
Expedients Consell Municipal de Joventut
Expedients Consell del Poble de Palou
Expedients Taula Acollida Persones Immigrades
Expedients d'admissió i matriculació d'alumnes als centres d'ensenyament
Expedients d'adquisició d'habitatge de promoció pública
Expedients d'aporvació de la revisió anual del PMH
Expedients d'atestats de la Policia Local
Expedients d'horts familiars
Expedients d'inspecció d'activitats
Expedients d'inspecció de guals
Expedients d'inspecció de la via pública
Expedients d'inspecció tributària
Expedients d'inspecció urbanística
Expedients de direccionalitat i ordenació del trànsit
Expedients de formació dels empleats públics
Expedients de gestió del cadastre
Expedients de guals
Expedients de mediació comunitària
Expedients de modificació del nom de carrers
Expedients de personal
Expedients de prevenció d'incendis
Expedients de protecció de la legalitat urbanística. Denúncies urbanístiques
Expedients de protecció de la legalitat urbanística. Ordres d'enderroc
Expedients de protecció de la legalitat urbanística. Ordres d'execució
Expedients de protecció de la legalitat urbanística. Ordres de legalització/paralització
Expedients de protecció de la legalitat urbanística. Ordres de paralització
Expedients de retirada de vehicles abandonats
Expedients de sol·licitud de creació o modificacions de llocs de treball
Expedients del Síndic de Greuges
Expedients disciplinaris faltes lleus
Expedients disciplinaris i informacions prèvies - Faltes greus i molt greus
Expedients disciplinaris per comissió de faltes greus o molt greus
Expedients personals de càrrecs polítics
Expedients reservats o sancions per faltes lleus
Expedients sancionadors per infraccions tributàries
Expedients usuaris serveis socials
Expropiacions
Expropiacions no urbanístiques
Federació de municipis de Catalunya
Festes de Carnaval
Fitxa dades bancàries
Formació específica
Fraccionaments i ajornaments de deutes tributaris
Fulls d'inhumació
Fundació Orquestra de Cambra de Granollers
Fòrum de comerç i turisme
Gestió de projectes
Gestió de propostes, control i execució del contracte i gestió d'incidències
Gestió de sol·licituds de subvenció
Gestió de sol·licituds de subvenció CÒPIA INACTIVA
Granollers Escena, S.L.
Granollers Mercat
Habitatges desocupats
Habitatges per situacions d'emergència social
Hipoteca de garantia de deute
Idoneïtat d'habitatge pel reagrupament familiar
Impost municipal increment valor terrenys naturalesa urbana
Impost sobre Béns Immobles. Padrons
Impost sobre activitats econòmiques. Padrons
Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Padrons
Incorporacions i/o cessaments a la Seguretat Social
Indemnitzacions als càrrecs electes
Indicadors i estadístiques de ciutat. Respostes
Informacions ambientals prèvies
Informe previ d'incendis
Informes d'accidents de la Policia Local
Informes de valoració en situacions d'emergència en habitatges
Informes jurídics
Informes sol·licitats a la Policia Local
Ingressos al Tresor de l'IVA
Ingressos al Tresor de retencions d'IRPF
Ingressos de documents
Inscripcions a activitats
Inscripcions a activitats
Inscripcions a les activitats dels centres cívics
Inspeccions de treball
Inspeccions periòdiques de les instal·lacions d'enllumenat exterior
Instal·lació elements ornamentals i obres a les sepultures
Instruccions internes
Integració social per renovació de residència temporal
Inventari general de béns
Investigacions d'accidents de treball
Jornada i horaris
Juntes de Compensació urbanístiques
Justificants de dietes i desplaçaments
Legalitzacions de les instal·lacions d'enllumenat exterior
Legalitzacions de les instal·lacions de gas
Legalitzacions de les instal·lacions elèctriques
Legalitzacions de les instal·lacions tèrmiques
Liquidacions TC1 i TC2
Liquidacions dels contractes de concessió
Liquidació del pressupost
Llibre d'honor
Llibre de comunicats de la Policia Local
Llibre de visites de la inspecció de personal
Llibres d'estil
Llibres d'imatge gràfica
Llicències ambientals
Llicències d'enterrament
Llicències d'obres en espai públic
Llicències d'obres majors
Llicències d'obres menors
Llicències d'ús comú privatiu o especial de domini públic. Gestió de les convocatòries
Llicències d'ús comú privatiu o especial de domini públic. Gestió de sol·licituds
Llicències d'ús d'equipaments municipals
Llicències de taxi
Llicències de tinença d'animals perillosos
Llicències i comunicacions de primera ocupació
Llicències i concessions de venda ambulant als mercats setmanals
Llicències i permisos dels empleats públics
Llicències municipals per espectacles públics o activitats recreatives
Llicències per parcel·lacions urbanístiques
Lloguer de béns immobles
M. Montero - Acceptacions de donatius
M. Montero - Acceptacions de premis
M. Montero - Altes i baixes Recaptació
M. Montero - Aprovació de factures
M. Montero - Aprovació i publicació del projecte general del pressupost
M. Montero - Bestretes de caixa fixa
M. Montero - Cessió d'ús dels espais del centre
M. Montero - Concessions d'ajuts als alumnes
M. Montero - Contracte menor
M. Montero - Convenis de col·laboració
M. Montero - Creació de borsa de treball
M. Montero - Embargaments de sous
M. Montero - Expedients de personal
M. Montero - Formació específica
M. Montero - Indemnitzacions per raó del servei
M. Montero - Liquidacions de taxes
M. Montero - Liquidació del pressupost
M. Montero - Reconeixements extrajudicials
M. Montero - Retribucions empleats - Incidències
M. Montero - Selecció d'empleats
Marques i patents
Matrimonis civils
Memorial Josep Homs
Memòries anuals de l'Ajuntament de Granollers
Memòries valorades.Espais urbans: construcció i manteniment
Memòries valorades.Immobles municipals: construcció i manteniment
Memòries valorades.Infrastructures supramunicipals
Mesures educatives per a menors sancionats
Mocions
Mocions de censura i de confiança
Modificaciones datos personales
Modificacions de crèdit
Multes de circulació
Negociació col·lectiva - Convenis col·lectius
Nomenaments i cessaments de personal eventual
Normes de planejament urbanístic
Notes de premsa
Notificacions de liquidacions de constrenyiment
Notificacions de liquidacions per ingrés directe
Notificació
Objectes perduts
Ocupacions temporals de via pública
Operacions comptables d'ingressos de Granollers Mercat
Operacions comptables d'ingressos i pagaments
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments administratius
Ordres de domiciliació bancària
Organització municipal
Pagaments a justificar
Participació política dels grups municipals
Patronat Municipal del Museu de Granollers
Permisos d'armes d'aire comprimit
Permisos per a serveis de mobilitat
Permutes de béns immobles
Peticions d'accés a informació i documentació
Peticions d'infraestructures i serveis municipals
Peticions diverses urbanisme
Petició de retirada d'arbres
Pisos de suport
Pla, procediments i protocols de prevenció
Planejament de municipis veïns
Planejament urbanístic Plans Parcials de Delimitació
Plans d'emergència
Plans d'ordenació plurimunicipals
Plans d'ordenació urbanística municipal POUM
Plans de formació
Plans de millora urbana
Plans de mobilitat
Plans directors urbanístics
Plans especials urbanístics
Plans parcials urbanístics
Plantilles de personal
Polígons o unitats d'actuació
Premi Josep Escobar de còmic
Premi a l'esportivitat Joan Creus
Preparació, gestió i adjudicació del contracte
Presentació de recursos de contractació
Presentar pressupost
Presentar una instància
Preus públics pels serveis de recollida i tractament de residus comercials. Padró
Procediment judicial per conficte en defensa autonomia local
Procediments judicials civils
Procediments judicials penals
Procediments judicials socials
Programacions d'activitats
Programacions de fires
Programes d'Estiu Infantil
Programes d'actuació urbanísitica
Programes de la Xarxa d'infància
Programes de promoció de la Salut
Programes i campanyes d'igualtat de gènere
Projecte educatiu de Granollers PEG
Projectes d'obres d'Immobles municipals: construcció i manteniment
Projectes d'obres d'espais urbans: construcció i manteniment
Projectes d'obres d'infraestructures supramunicipals
Projectes d'urbanització
Projectes de cooperació internacional
Projectes de reparcel·lació
Projectes i programes d'actuació
Promoció de l'ocupació. Expedients de creació d'empreses
Proposta de despesa
Proposta despesa Acord Marc
Provisions de lloc de treball
Prueba Información contable
Prueba Modificacion Credito
Prueba Propuesta Modificacion Credito
Préstecs a curt termini
Préstecs a llarg termini
Pòlisses i notificacions d'assegurances
Queixes, reclamacions o denúncies sobre consum derivades a altres organismes
Qüestió de confiança
Ral·li fotogràfic Granollers es revela
Recaptació. Càrrecs i dates
Receptes d'assistència medico-sanitària
Reclamacions de responsabilitat patrimonial
Reclamació per danys al patrimoni municipal
Reconeixements extrajudicials de crèdit
Recursos contra l'impost municipal sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Recursos d'alçada i reposició
Recursos ordinaris a l'impost sobre activitats econòmiques, IAE
Recursos ordinaris a l'impost sobre béns inmobles, IBI
Recursos ordinaris a l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
Recursos ordinaris a la taxa d'escombraries
Recursos ordinaris a la taxa de clavegueram
Recursos ordinaris a les taxes o als preus públics
Reduccions de jornada
Registe de béns i interessos
Registes de sepultures
Registre d'Entitats Ciutadanes
Registre d'atestats
Registre d'entrada i sortida de detinguts
Registre de Parades al Mercat Municipal
Registre de custòdia de detinguts
Registre de factures
Registre de telefonemes
Registre de vehicles abandonats
Registre incidències protecció de dades de caràcter personal
Registre municipal d'entitats
Registres d'inhumacions, reinhumacions, exhumacions i incineracions
Registres de citacions judicials a agents de la Policia Local
Registres específics
Registres i padrons municipals de solars
Rendicions mensuals de comptes
Renovación caducidad extranjeros
Renúncies a la concessió de títols funeraris
Requeriment d'identificació conductor
Requeriments de la normativa sobre estabilitat pressupostària
Requeriments de primera ocupació
Rescats de nínxols
Respostes a qüestionaris i estadístiques
Retirades de vehicles per la grua municipal
Retribucions d'activitats
Retribucions empleats públics - Autoritzacions per serveis extraordinaris
Retribucions empleats públics - Fulls de salaris
Retribucions empleats públics - Llistats de nòmina
Retribucions empleats públics- Bestretes
Retribucions i règim de dedicació dels membres de la corporació
Revisions i reclamacions del cens electoral
Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Sancionador amb tramitació abreujada o simplificada
Sancions en matèria de mercats municipals
Sancions per infraccions lleus i greus de procediment general
Sancions per infraccions molt greus de procediment general
Sancions per ocupació de via pública
Segon pla estratègic de Granollers
Servei d'Atenció a Domicili. SAD
Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge
Sessió de la Junta de Govern Local
Sessió de la Junta de Portaveus
Sessió del Ple
Sessió del Ple Accés restringit
Signatura document
Sistema de gestió ambiental
Situacions administratives - Serveis especials
Situacions administratives- Comissions de serveis
Solicitud certificado de empadronamiento
Sol·licitar cita amb un tècnic municipal
Sol·licitud d'expedient sancionador
Sol·licitud de consulta/préstec d'Unitats Documentals
Sol·licitud de contractació
Sol·licituds d'ajut per a llibres
Sol·licituds de beques i ajuts
Sol·licituds de revocació o d'habilitació de certificats idCAT
Sol·licituds de substitució de personal
Sol·licituds de treball, borsa de treball
Sol·licituds del dret de petició
Sol·licituds per realitzar certàmens amb animals
Subvencions a entitats i associacions
Subvencions a particulars, institucions i empreses
Subvencions amb l'Estat espanyol
Subvencions amb la Diputació de Barcelona
Subvencions amb la Generalitat de Catalunya
Subvencions i programes internacionals i de la Unió Europea
Subvencions sol·licitades a altres administracions
Suspensió del procediment recaptatori
Targetes d'identificació professional
Taula Acollida Persones Immigrades
Taxa d'aprofitaments especials del domini públic local
Taxa d'ocupació de la via pública. Padrons
Taxa pel servei de cementiri.Padrons
Taxa pel servei de recollida d'escombraries. Padrons
Tercer Pla Estratègic de Granollers
Transferències d'Unitats Documentals a l'Arxiu
Transferències mecanitzades
Trasllat de restes i obertura de nínxols
Traspassos de titularitat de drets sobre sepultura